UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 11.01.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Fatima Hukić, spec.medicinske biohemije, dana 15.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Značaj holotranskobalamina u određivanju statusa vitamina B12»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet “Fiziologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr. sc. Sabina Nuhbegović, redovni profesor za nastavni predmet “Fiziologija” Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i

  3. dr. sc. Selmira Brkić, vanredni profesor za nastavni predmet “Patološka fiziologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.