UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 23.05.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Nešad Hotić, spec.dječije hirurgije, dana 06.07.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Evaluacija kliničkih skorova i laboratorijskih parametara upale u dijagnostici akutnog apendicitisa»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Elmir Čičkušić, vanredni profesor za nastavni predmet «Patologija»,
    Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Šefik Hasukić, vanredni profesor za nastavni predmet «Hirurgija»,
    Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Zijah Rifatbegović, docent za nastavni predmet «Hirurgija»,
    Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.