UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Mensud Grbović, spec.medicine rada, dana 30.01.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Uloga stresora na radnom mjestu u razvoju muskuloskeletnih poremećaja u zdravstvenih radnika»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet “Fiziologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sc. Nurka Pranjić, redovni profesor za nastavni predmet “Medicina rada”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
  3. dr. sc. Ljiljana Kezunović, docent za nastavni predmet “Medicina rada”, Medicinski fakultet Univerziteta u Podgorici, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.