UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 11.01.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Zikrija Dostović, spec.neuropsihijatrije, dana 17.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Ishod delirijuma nakon moždanog udara»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr. sc. Mirjana Vidović, docent za nastavni predmet “Neurologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr. sc. Dževdet Smajlović,vanredni profesor za nastavni predmet “Neurologija” , Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i

  3. dr. sc. Omer Ibrahimagić, docent za nastavni predmet “Neurologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.