UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 01.02.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Abdel Đozić, dipl.ing.tehnologije, dana 05.03.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Raspodjela teških metala sa odlagališta šljake i pepela ''Divkovići II'' i njihov uticaj na okoliš»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. dr.sc. Franc Andrejaš, docent
  za užu naučnu oblast „Zaštita okoline“,
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

 2. dr.sc. Vahida Selimbašić, vanredni profesor
  za užu naučnu oblast „Zaštita okoline“,
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

 3. dr.sc. Amira Cipurković, vanredni profesor
  za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“,
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.