UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 23.05.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Sabina Đonlagić, dipl.ekonomista, dana 30.06.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Strateško upravljanje visokoobrazovnim institucijama u funkciji stvaranja i razvijanja ekonomije znanja u Bosni i Hercegovni»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Bahrija Umihanić, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Menadžment" (Menadžment i upravljanje), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Adil Kurtić, redovni profesor za užu naučnu oblast "Menadžment i upravljanje", Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Adisa Delić, docent za užu naučnu oblast "Menadžment" (Menadžment i upravljanje), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.