UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Mevludin Delalić, dipl.ing.rudarstva, dana 18.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Minimalna energija upale oblaka ugljene prašine lignita i mrkih ugljeva BiH»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Jelena Marković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Geotermomehanika“, ekv. „Geoenergetika, geotermomehanika i geoekologija“, Rudarsko-geološko-graĎevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,

  2. dr.sc. Snežana Mičević, vanredni professor za užu naučnu oblast „Opća i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član,

  3. dr.sc. Edin Delić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Geotermomehanika“, ekv. „Geoenergetika, geotermomehanika i geoekologija“, Rudarsko-geološko-graĎevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.