UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 23.05.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Munever Čergić, dipl.ing.rudarstva, dana 24.08.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Optimizacija seizmičkih efekata miniranja na objekte na površini
primjenom numeričkih metoda i neuronskih mreža»
,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Amir Nuhanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Modelovanje i simulacija sistema“, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Mevludin Avdić, redovni profesor za užu naučnu oblast 'Prostorno planiranje, inženejrska grafika i numeričko modeliranje', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  3. dr.sc. Zijad Ibrišimović, redovni profesor za užu naučnu oblast 'Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  4. dr.sc. Izudin Bajrektarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Prostorno planiranje, inženjerska grafika i numeričko modeliranje', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  5. dr.sc. Eldar Husejnagić, docent za užu naučnu oblast 'Inženjersko-geološke discipline', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.