UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka 2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Edin Buševac, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:

“Komparativna tehno-ekonomska analiza primjene toplotnih pumpi u Bosni i Hercegovini“,

dana 20. 02. 2012. godine u 14,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Amir Nuhanović, vanredni profesor, - predsjednik,
  Uža naučna oblast "Modelovanje i simulacija sistema"
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Mirza Kušljugić, redovni profesor, mentor i član,
  Uža naučna oblast «Elektroenergetske mreže i sistemi”
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 3. Dr sc. Sandira Eljšan, vanredni profesor, član,
  Uža naučna oblast "Termotehnika"
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijata fakulteta od 10,00 do 14,00 sati.