UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 07.03.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


da će mr.sc. Jasmin Brkić, dipl.ing.rudarstva, dana 18.04.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Pijeskovi krekanskog bazena kao zasip u eksploataciji zaštitnih stubova rudnika Mramor»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Salih Slijepčević, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Mahmut Osmić, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Omer Musić, docent za užu naučnu oblast ''Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.