UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 07.03.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


da će mr.sc. Amir Brigić, dipl.ing.rudarstva, dana 07.04.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Optimizacija nivoa buke proizvodnih procesa u funkciji ergonomskih zahtjeva radne i životne sredine na površinskim kopovima»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Abduselam Adilović, redovni profesor za užu naučnu oblast ''Sigurnost i pomoć'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Nadil Berbić, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Sigurnost i pomoć'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Nihada Ahmetović, docent za nastavni predmet ''Higijena –zdravstvena ekologija'', Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.