UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Mirsad Bečić, dipl.ing.rudarstva, dana 11.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Modeliranje prostorno-vremenskih podataka tehnološkog procesa i karakteristika radnog prostora na površinskim kopovima RMU Banovići»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc.Mevludin Avdić, redovni profesor, uža naučna oblast 'Prostorno planiranje, inženjerska grafika i numeričko modeliranje', ekv. 'Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modeliranje', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,

  2. dr.sc. Ruža Čeliković, vanredni profesor, uža nuačna oblast 'Prostorno planiranje, inženjerska grafika i numeričko modeliranje', ekv. 'Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko odeliranje', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,

  3. dr.sc. Sunčic Mašić, vanredni profesor, uža nuačna oblast 'Transport u rudarstvu', ekv. 'Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,

  4. dr.sc Tihomir Knežiček, vanredni profesor , uža naučna oblast 'Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,

  5. dr.sc. Izudin Bajrektarević, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Prostorno planiranje, inženjerska grafika i numeričko modeliranje', ekv. 'Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko odeliranje', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.