UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka 2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Salmir Avdibašić, dipl. ing. el., javno braniti magistarski rad, pod naslovom:

“Konverzija energije vjetra i razvoj tehnologije vjetroelektrana“,

dana 07. 02. 2012. godine u 13,00 sati na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Vado Madžarević, redovni profesor - predsjednik,
  Uža naučna oblast “Sistemi konverzije energije”
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Izudin Kapetanović, redovni profesor - mentor i član,
  Nastavni predmeti "Osnovi elektrotehnike” i “Elektrotermija”
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 3. Dr sc. Asim Hodžić, vanredni profesor - član,
  Uža naučna oblast "Elektrotehnika i sistemi konverzije energije"
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijata fakulteta od 10,00 do 14,00 sati.