UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Jasmina Alihodžić, dipl.pravnik, dana 04.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Komunitarizacija normi međunarodnog privatnog prava i njen uticaj
na zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini»
,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Edin Muminović, redovni profesor za nastavni predmet „Međunarodno privatno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu – predsjednik;

  2. dr.sc. Valerija Šaula, redovni profesor za nastavni predmet „Međunarodno privatno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci – mentor i član i

  3. dr.sc. Hajro Kofrc, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Građansko – pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli – član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.