UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 23.05.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Damir Ahmić, prof.tjelesnog odgoja i sporta, dana 26.06.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Uticaj menadžerskih stilova vođenja na organizacionu efektivnost sportskih organizacija»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Adil Kurtić, redovni professor za užu naučnu oblast «Menadžment i upravljanje», Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Alija Biberović, vanredni profesor za užu naučnu oblast «Teoretsko-metodičke osnove sporta», Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Osman Lačić, docent za užu naučnu oblast «Teoretsko-metodičke osnove sporta», Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.