UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Abdulamer Abais, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:


„Karakteristike vodozahvatnih objekata u funkciji vodosnabdijevanja općine Sanski Most“,

dana 08.06.2012.godine, u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Izet Žigić, redovni profesor za užu naučnu oblast 'Hidrogeologija i hidrotehnika'', RGGF Univerziteta u Tuzli,

  2. Dr.sc. Amir Mešković, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Hidrogeologija i hidrotehnika'', RGGF Univerziteta u Tuzli,

  3. Dr.sc. Dinka Pašić- Škripić, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Hidrogeologija i hidrotehnika' RGGF Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.